حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۱ مطلب با موضوع «حقوق اداری» ثبت شده است

۲۳
بهمن

وزارت کشور - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس جمهور، معاونین رییس جمهور و وزیران و اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و به منظور تمرکز زدایی و تسهیل اجرای وظایف دولت و خدمت رسانی به مردم و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- کلیه اختیارات،مسئولیت ها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رییس جمهور در زمینه فعالیتها ، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت ، تأیید،صدور مجوز ، گواهی، پروانه و عناوین مشابه وزارتخانه ها و دستگاهها و معاونتهای یاد شده در سطح استانی(به استثنای عزل و نصب مدیران) حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و با مسئولیت استاندار یا فرماندار ویژه به عهده آنان گذاشته می شود.
۲- اختیارات رییس جمهور و هیئت وزیران در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی محول می گردد.
۳- اختیارات هیئت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و هشتم در خصوص تمرکز زدایی و نیز وظایف مربوط به حوزه هر استان و بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به وزیران کشور و دادگستری واگذار می شود مسئولیت حسن اجرای این تصویب نامه به عهده وزیر کشور و استانداریها و فرمانداریهای ویژه ذی ربط می باشد.
۴- ابلاغ تصمیمات و مصوبات موضوع بندهای (۲) و (۳) مذکور حسب مورد با وزیران یاد شده و نماینده ویژه ذی ربط رییس جمهور بدون نیاز به رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت وزیران می باشد.
۵- واگذاری و تفویض اختیارات موضوع این تصویب نامه مانع اعمال اختیارات توسط رییس جمهور و وزیران و معاونت های رییس جمهور نمی باشد.

محمد رضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور

  • محمد امین کریمی فرد