حقوق عمومی

public law

حقوق عمومی

public law

مدیر وبلاگ: محمد امین کریمی فرد

۳ مطلب با موضوع «حقوق اساسی» ثبت شده است

۲۴
بهمن

   عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی،تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود...

دریافت متن کامل مقاله

  • محمد امین کریمی فرد
۱۴
دی

   آنچه که در فرایند زندگی اجتماعی قابل توجه است، پدیداری قدرت در مقابل استعداد طبیعی انسان، یعنی آزادی می باشد. اگر به تاریخ مراجعه کنیم جز تاریکی چیز دیگری نمی بینیم به این معنا که همیشه قدرت بر آزادی مسلط بوده و آزادی و به تبع آن منزلت انسانی قربانی بوده است....


دریافت متن کامل مقاله

  • محمد امین کریمی فرد
۲۳
بهمن

متن قانون:

نظام مالی مجلس شورای اسلامی
مصوب 07/09/1372


ماده ۱ - در اجراء ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی امور مالی و معاملاتی مجلس شورای اسلامی که ‌در این قانون مجلس نامیده می‌شود به موجب این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۲ - اعتبارات مصوب مجلس بر اساس درخواست وجه از طرف رئیس مجلس و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند‚ توسط خزانه کل‌ کشور قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۳ - سال مالی مجلس یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد.
ماده ۴ - دریافتهای مجلس به استثنای هدایایی که برای مصارف خاص اهداء می‌گردد در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز میشود و پرداختها در‌حدود اعتبارات مصوب صورت می‌گیرد.
ماده ۵ - تنخواه‌ گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف مدیر کل امور مالی و اداری مجلس با تأیید رئیس‌ مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن‌مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند‚ قرار می‌گیرد تا بتدریج که هزینه‌های مربوطه انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
  • محمد امین کریمی فرد